ติดต่อเรา
สายด่วนได้ที่ : +662 136 7679

อีเมล
[email protected]

การฝึกอบรมพนักงานรักษาความปลอดภัยสำคัญอย่างไร ?

ความสำคัญของการฝึกอบรมพนักงานรักษาความปลอดภัย

         พนักงานรักษาความปลอดภัยที่ดีจะต้องผ่านหลักสูตรการฝึกอบรมเพื่อที่จะสามารถปฏิบัติงานได้อย่างตรงตามเป้าหมายและมีประสิทธิภาพ ซึ่งการอบรมเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเบื้องต้นนั้นเพื่อทักษะพื้นฐานด้านต่างๆ ทางการรักษาความปลอดภัย ตลอดไปจนถึงวิธีการป้องกัน และวิธีการแก้ไขปัญหาต่างๆ เพื่อให้พนักงานรักษาความปลอดภัยรู้และเข้าใจถึงขั้นตอนการทำงาน สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมืออาชีพ ซึ่งหลักสูตรเบื้องต้นที่พนักงานรักษาความปลอดภัยต้องรู้มีดังนี้

     1. ฝึกอบรมปฐมพยาบาลเบื้องต้น พนักงานรักษาความปลอดภัยต้องรู้เทคนิคและวิธีการในการช่วยเหลือผู้ป่วยเบื้องต้น การนำส่งโรงพยาบาล การปฐมพยาบาลเบื้องต้นในกรณีที่เกิดสถานการณ์ฉุกเฉิน
     2. มีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องของการใช้เครื่องมือสื่อสาร ในการพูดตอบโต้วิทยุสื่อสาร หรือการใช้โทรศัพท์
     3. เรียนรู้เรื่องการใช้อาวุธ พนักงานรักษาความปลอดภัยควรมีความรู้เกี่ยวกับการใช้อาวุธเพื่อการใช้งานได้อย่างถูกต้อง
     4. ฝึกอบรมดับเพลิงเบื้องต้น เพื่อเป็นการป้องกัน และระงับเหตุเบื้องต้น เมื่อเกิดสถานการณ์ฉุกเฉิก
     5. การจราจร เป็นอีกหนึ่งหน้าที่ที่ รปภ. ต้องรับผิดชอบทั้งในเรื่องของสัญญาณจราจรต่างๆ  การโบกขอทางให้รถ การห้ามรถ เป็นต้น
     6. การต่อสู้และป้องกันตัว พนักงานรักษาความปลอดภัยควรมีวิชาในการต่อสู้ป้องกันตัว การต่อสู้ด้วยมือเปล่า รู้เทคนิคในการจับกุม เพื่อความมั่นใจเมื่อเกิดเหตุการณ์คับขัน
     7. การอบรมด้านคุณธรรม จริยธรรม การที่ผู้ว่าจ้างจ้างพนักงานรักษาความปลอดภัย เป็นการไว้วางใจว่าพนักงานรักษาความปลอดภัยจะสามารถปกป้องรักษาทรัพย์สินของผู้ว่าจ้างให้ปลอดภัยได้ เพราะฉะนั้นเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยจะต้องรู้ผิดชอบชั่วดี มีการพัฒนาทางความคิดและจิตใจ

 

ฝึกอบรมพนักงานรักษาความปลอดภัย

อบรมพนักงานรักษาความปลอดภัย

 

ฝึกอบรมดับเพลิงเบื้องต้นพนักงานรักษาความปลอดภัย

อบรบดับเพลิงเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

 

         เพื่อการทำงานที่มีประสิทธิภาพของพนักงานรักษาความปลอดภัย จึงจำเป็นต้องมีหลักสูตรการฝึกอบรมเพื่อการบริการที่ได้มาตรฐาน สำหรับการฝึกอบรมพนักงานรักษาความปลอดภัยถือว่าเป็นหัวใจหลักของงานด้านรักษาความปลอดภัย โดยบริษัท รักษาความปลอดภัย ซี.โอ.พี.อินเวสติเกชั่น จำกัด ได้จัดให้มีการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่อง ทั้งก่อนไปประจำการและขณะประจำการ โดยใช้หลักสูตรวิชาชีพรักษาความปลอดภัย ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ  โดยมีครูฝึกและวิทยากรพิเศษจากภาครัฐและเอกชนมาร่วมฝึกอบรม สำหรับหลักสูตรของวิชาชีพรักษาความปลอดภัยดังต่อไปนี้
   - ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจรักษาความปลอดภัย
   - กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
   - การรักษาความปลอดภัยขั้นพื้นฐาน
   - การเขียนรายงานสำหรับพนักงานรักษาความปลอดภัย
   - การเตรียมความพร้อมกรณีเหตุฉุกเฉิน
   - การติดต่อสื่อสาร
   - หลักการใช้กำลัง
   - การปฐมพยาบาลเบื้องต้น
   - การจัดการและการควบคุมการจราจร
   - การฝึกภาคสนามบุคคลท่ามือเปล่า

 

สนใจติดต่อ
www.รักษาความปลอดภัย-รปภ.com
https://cop.brandexdirectory.com
www.cop-investigation.com