ติดต่อเรา
สายด่วนได้ที่ : +662 136 7679

อีเมล
[email protected]

จรรยาบรรณเบื้องต้นที่พนักงานรักษาความปลอดภัยต้องมี

พนักงานรักษาความปลอดภัยและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยทุกคน
ต้องมีจรรยาบรรณในการทำงานเพื่อความเป็นมืออาชีพและได้รับการยอมรับจากผู้ร่วมงาน

 

- พนักงานรักษาความปลอดภัยทุกคนต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และมีความรับผิดชอบ
- สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้สำเร็จตรงตามงานที่ได้รับมอบหมาย ถูกต้อง ตรงต่อเวลา
- ปฏิบัติหน้าที่ตามนโยบายความปลอดภัยของกฎระเบียบองค์กร และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- มีทักษะในเรื่องของความปลอดภัย การใช้เทคโนโลยีขั้นพื้นฐาน มรความสามารถแก้ปัญหาขั้นพื้นฐานได้
- ไม่ใช้ตำแหน่งหรือหน้าที่ในการได้มาซึ่งผลประโยชน์
- ปฏิบัติต่อทุกคนด้วยมารยาทและความเคารพ ไม่ล่วงละเมิดสิทธิ์ส่วนบุคคล
- ส่งเสริมให้ทุกคนตะหนักถึงคุณค่าของความปลอดภัย ทั้งต่อตนเอง ผู้ร่วมงานสาธารณชน และทรัพย์สิน

บริษัทรักษาความปลอดภัย

 

บริษัทรักษาความปลอดภัย ซี.โอ.พี.อินเวสติเกชั่น จำกัด
       รับจัดหาพนักงานรักษาความปลอดภัยคุณภาพสูง จัดหา รปภ. สำหรับรักษาความปลอดภัย ภายใน หมู่บ้าน ห้างสรรพสินค้า โรงงาน โกดัง อาคารและ สถานที่อื่น ๆ เพื่อปกป้องรักษาชีวิตและทรัพย์สินสำคัญของท่าน บริการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย และฝึกอบรมปฐมพยาบาลให้กับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ฝึกอบรมดับเพลิงขั้นต้นให้กับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

 

สนใจติดต่อ
www.รักษาความปลอดภัย-รปภ.com
https://cop.brandexdirectory.com
https://www.cop-investigation.com