ติดต่อเรา
สายด่วนได้ที่ : +662 136 7679

อีเมล
[email protected]

รับจัดหาพนักงานรักษาความปลอดภัย

รับจัดหาทีมงานรักษาความปลอดภัยคุณภาพสูง สำหรับรักษาความปลอดภัย ภายใน หมู่บ้าน ห้างสรรพสินค้า โรงงาน โกดัง อาคารและ สถานที่อื่น ๆ เพื่อปกป้องรักษาชีวิตและทรัพย์สินสำคัญของท่าน

ฝึกอบรมเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

อาชีพรักษาความปลอดภัยต้องมีใบอนุญาตประกอบอาชีพ การที่จะมีใบอนุญาตประกอบอาชีพนี้ได้ต้องมีคุณภาพมีจริยธรรมและต้องผ่านการฝึกอบรมตามหลักสูตรที่ได้มาตรฐาน

ฝึกอบรมปฐมพยาบาลเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

บริษัทฯ ได้จัดให้มีการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่อง ทั้งก่อนไปประจำการและขณะประจำการ โดยใช้หลักสูตรวิชาชีพรักษาความปลอดภัย ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยมีครูฝึกและวิทยากรพิเศษจากภาครัฐและเอกชนมาร่วมฝึกอบรม

ความปลอดภัยของท่าน คือ งานของเรา

เกี่ยวกับเรา

บริษัทรักษาความปลอดภัย ซี.โอ.พี.อินเวสติเกชั่น จำกัด
       เป็นนิติบุคคลจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มีวัตถุประสงค์ให้บริการรักษาความปลอดภัย บุคคล  อาคารและ สถานที่ โดยจดทะเบียนเป็นบริษัทจำกัดเมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2542 ด้วยทุนจดทะเบียน 15,000,000 บาทสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ 47/28 หมู่ 3 ต.บางโฉลง อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540 ซึ่งอยู่ภายใต้การกำกับดูแลควบคุมและบริหารงานโดย นายปฏิเวศน์ อิสเรศโยธิน ตำแหน่ง กรรมการบริหาร พร้อมด้วยทีมงานฝ่ายรักษาความปลอดภัยทั้งภาคเอกชนและภาครัฐ ด้วยการนำประสบการณ์กว่า 26 ปี มาประยุกต์ใช้ภายใต้ พระราชบัญญัติธุรกิจรักษาความปลอดภัย พ.ศ. ๒๕๕๘
       การรักษาความปลอดภัย จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้อง คัดสรรพนักงานรักษาความปลอดภัยที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับงานบริการรักษาความปลอดภัยและต้องได้รับการฝึก

อบรมเป็นอย่างดีต่อเนื่อง ทั้งก่อนไปประจำการและขณะประจำการ ประกอบกับต้องมี อุปกรณ์ เครื่องมือที่ทันสมัย บริษัทฯ จึงกำหนดนโยบายที่ชัดเจน เกี่ยวกับการให้บริการรักษาความปลอดภัย รวมทั้งระบบให้ได้มาตรฐานสากล เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของผู้ว่าจ้าง

บริการของเรา

• บริการรักษาความปลอดภัย อาคาร สถานที่ และทรัพย์สิน
• บริการรักษาความปลอดภัยบุคคลสำคัญ
• รับจัดหาพนักงานรักษาความปลอดภัย
• ฝึกอบรมเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
• ฝึกอบรมปฐมพยาบาลเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยมาตรฐาน ISO 9001:2015 ISO/IEC 17024:2012