ติดต่อเรา
สายด่วนได้ที่ : +662 136 7679

อีเมล
[email protected]

ฝึกอบรมรักษาความปลอดภัยโดยวิทยากร

ติดต่อผู้ขาย


รายละเอียด : 
ฝึกอบรมรักษาความปลอดภัยโดยวิทยากร

การฝึกอบรม
       การฝึกอบรมถือว่า เป็นหัวใจหลัก ของงานด้านรักษาความปลอดภัย ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดให้มีการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่อง ทั้งก่อนไปประจำการและขณะประจำการ โดยใช้หลักสูตรวิชาชีพรักษาความปลอดภัย ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยมีครูฝึกและวิทยากรพิเศษจากภาครัฐและเอกชนมาร่วมฝึกอบรม ณ. สถานฝึกอบรมบางพลี และประเมินผลก่อนส่งไปปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งบริษัทฯ ได้ทำการฝึกอบอบรมอย่างน้อย 4-5 วัน โดยจัดทำตารางฝึกอบรม ตามหลักสูตรของวิชาชีพรักษาความปลอดภัยดังต่อไปนี้
  - ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจรักษาความปลอดภัย
  - กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
  - การรักษาความปลอดภัยขั้นพื้นฐาน
  - การเขียนรายงานสำหรับพนักงานรักษาความปลอดภัย
  - การเตรียมความพร้อมกรณีเหตุฉุกเฉิน
  - การติดต่อสื่อสาร
  - หลักการใช้กำลัง
  - การปฐมพยาบาลเบื้องต้น
  - การจัดการและการควบคุมการจราจร
  - การฝึกภาคสนามบุคคลท่ามือเปล่า

บริษัท รักษาความปลอดภัย ซี.โอ.พี.อินเวสติเกชั่น จำกัด
     ผู้ให้บริการทีมงานรักษาความปลอดภัย บริการรักษาความปลอดภัยด้วยคุณภาพ ฝึกอบรมเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย โดยการจำลองสถานการณ์ ฝึกอบรมปฐมพยาบาลเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย บริการจัดหาบุคลากรรักษาความปลอดภัย ฝึกอบรมเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ฝึกอบรมรักษาความปลอดภัยโดยวิทยากร รับจัดหา รปภ เข้าโรงงาน รับเหมาทีมงานฝ่ายรักษาความปลอดภัย รับจัดหาพนักงานรักษาความปลอดภัย รับจัดหา รปภ เข้าห้างสรรพสินค้า จัดหาทีมงานรักษาความปลอดภัยคุณภาพ ฝึกอบรมดับเพลิงขั้นต้นให้กับเจ้าหน้าที่ในองค์กร Fire training Security training จัดหาบุคลากรรักษาความปลอดภัย บริการรักษาความปลอดภัย รับจัดหา รปภ เข้าหมู่บ้าน ทดสอบ รปภ ฝึกอบรมปฐมพยาบาล ทดสอบปฐมพยาบาล ฝึกอบรมดับเพลิงขั้นต้น จัดหาพนักงานรักษาความปลอดภัย อบรมเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ฝึกอบรมรักษาความปลอดภัย รับจัดหา รปภ อบรม รปภ เหมาทีมงานฝ่ายรักษาความปลอดภัย อบรมปฐมพยาบาล รับจัดหาซีเคียวริตี้การ์ด ฝึกอบรมดับเพลิง รักษาความปลอดภัย รับจัดหายามหมู่บ้าน

สินค้าที่เกี่ยวข้อง